Изучавани модули

Основи на счетоводството

В този модул ще научим много. Задължително е да го усвоите отлично, тъй като се включват основните понятия, с които всеки счетоводител борави ежедневно. Понятията Дебит и Кредит са само началото!  Включва 14 интерактивни видео урока, 14 теми за четене, интерактивни тестове, практически задания, и над 30 задачи! Част от задачите са с подробни решения. […]

Прочети повече

Счетоводство на Предприятието

Модулът включва 150 учебни часа, и се изучава минимум 6 седмици. Надгражда наученото в Модула “Основи на счетоводството”. Изучава се воденето на двустранно счетоводство.  Включва над 30 интерактивни видео урока, задълбочени и подробни теми за четене, интерактивни тестове, практически задания, и много задачи!   Ще знаете какво е Баланс, Отчет за дохода, ще усвоите тънкостите в […]

Прочети повече

Компютърно Счетоводство

Модулът включва 60 учебни часа. Изучава се минимум 3 седмици.  Ще се запознаете със счетоводния продукт Микроинвест Делта Про. Това е една съвременна, интегрирана система за текущо счетоводно отчитане на извършените от определена фирма стопански операции. Чрез счетоводни операции, които се въвеждат по определен начин в системата се извеждат редица справки, съставят се баланси, отчети и […]

Прочети повече

Документационна система

Модулът се изучава една или две седмици – 30 учебни часа. Раглеждат се документация, свързана със социалното осигуряване, както и документация, свързана със здравното осигуряване. Обсъжда се и се разглежда списък с най-често използвани документи, бланки на счетоводни документи.   Ето темите, които ще разгледаме: Всяка тема включва: Видео урок/уроци; Лекционен материал; Решени задачи; Задачи за самостоятелна […]

Прочети повече

Счетоводна практика

За всеки счетоводител, практиката е най-важната! Затова, в модула “Счетоводна практика”, отделяме специално внимание на: Решаване на счетоводни казуси. Решаване на задачи, практическа работа със счетоводните стандарти, практическа работа със счетоводните политики на избрана фирма. Работа със счетоводни документи: попълването им, откриването на грешки. В този модул, тези от вас, които сте се записали за […]

Прочети повече

Икономикс

Модулът е 30 учебни часа, в които се изучават основите на икономическата теория. Застъпени са основни въпроси на икономическата система – какво, как и за кого да се произвежда.     Ето темите, които ще разгледаме: Всяка тема включва: Видео урок/уроци; Лекционен материал; Решени задачи; Задачи за самостоятелна работа Основи на икономическата теория Основни въпроси […]

Прочети повече

Търговско счетоводство

Модулът Търговско счетоводство е много интересен, изучава се минимум 2 седмици.  Включва теми като: Организация на счетоводния процес, Елементи в организацията на счетоводното отчитане, Методи за оценка при разходването на стоки, Счетоводни сметки, Счетоводни документи, Стопански операции.   Ето темите, които ще разгледаме: Всяка тема включва: Видео урок/уроци; Лекционен материал; Решени задачи; Задачи за самостоятелна […]

Прочети повече

Финансов и данъчен контрол

В модула се разглеждат Същността на контрола, Видовете форми на контрол, Средствата и методи на контрол. Курсистите се запознават и с това какво представлява Данъчния контрол.     Ето темите, които ще разгледаме: Всяка тема включва: Видео урок/уроци; Лекционен материал; Решени задачи; Задачи за самостоятелна работа Същност на контрола. Значение на Международните одиторски стандарти и факторите, които […]

Прочети повече

Банково счетоводство

Също много важен, задълбочен и изискващ концентрация модул. Ката за начало на модула курсистите се запознават с Общата характеристика на банковата система и банковото счетоводство, продължават с темата за Собствен капитал в банките.    Ето темите, които ще разгледаме: Всяка тема включва: Видео урок/уроци; Лекционен материал; Решени задачи; Задачи за самостоятелна работа Плавно се преминава […]

Прочети повече

Бюджетно счетоводство

Модула Бюджетно счетоводство съдържа минимум 60 учебни часа и е с продължителност две седмици.  Разглежда се Организацията на счетоводството в бюджетния сектор, как се отчита на капитала в бюджетните предприятия.   В модула се обяснява как се отчитат счетоводно в бюджетните предприятия дълготрайните материални и нематериални активи, материалните запаси, разчетните отношения, паричните средства и още други  Ето темите, които ще […]

Прочети повече

Застрахователно и осигурително счетоводство

В този модул ще направим съпоставка между разходите на застрахователните дружества и на производствените предприятия. Разходите на застрахователните предприятия са разнообразни по характер и различни по размер в отделните застрахователни дружества. Различни са и за различните видове застраховки. А основните източници на приходи пък от застрахователна дейност са свързани с постъпленията от пряко застраховане. Модулът е важен и изисква […]

Прочети повече

Право

В тази тема ще научим, че същността на правото е система от обши правила за поведение, които се наричат норми и се създават от определени държавни органи. Ще разберем кои принципи са характерни за правовата държава и кои две функции са характерни за правото. Ще се спрем на въпроса защо правната система представлява единна структура, […]

Прочети повече

Финансово-икономически анализ и контрол

Вземането на управленски решения се базира на анализа на финансово-икономическото състояние на предприятието. Какво представлява този анализ, какви методи и подходи използва, кои са неговите функции, ще разберете от тази тема. За да се получи желаната аналитична информация е необходимо да се подберат подходящи методи и показатели за анализ. В практиката има голямо разнообразие на […]

Прочети повече

Външнотърговски сделки

С глобализацията на икономика, всяка една по-голяма фирма неминуемо се сблъсква с проблемите на  международните сделки. Каква е тяхната същност, кои са основните етапи и операции при реализирането им, ще разберете в този модул. Ето темите, които ще разгледаме: Всяка тема включва: Видео урок/уроци; Лекционен материал; Решени задачи; Задачи за самостоятелна работа Ролята на валутния […]

Прочети повече

Мениджмънт

Мениджмънтът обхваща планирането, организирането, управление на персонала, ръководството, насочването и контролирането на организация (група от един или повече човека или юридически субекта) или усилието за постигане на дадена цел. Също това е управлението на човешките ресурси, финансовите и технологични ресурси, както и природните ресурси. Ето темите, които ще разгледаме: Всяка тема включва: Видео урок/уроци; Лекционен […]

Прочети повече

Статистика

Статистическото изучаване е необходимо за добиване на информация, благодарение на която могат да се разкрият някои закономерности и тенденции в развитието на явленията и процесите     Ето темите, които ще разгледаме: Всяка тема включва: Видео урок/уроци; Лекционен материал; Решени задачи; Задачи за самостоятелна работа Предмета и обекта на статистическата наука Задачите на статистиката Официалните […]

Прочети повече

Чужд език по професията

   Уважаеми колеги и бъдещи счетоводители, Знаете, че дигиталните технологии все повече навлизат в ежедневието ни. Това не изключва и работата на оперативния счетоводител. Почти няма фирма, или предприятие, което да не разполага със собствен уеб-сайт, или да използва онлайн рекламни канали.  При това положение, на все повече счетоводители им се налага да боравят с […]

Прочети повече

Икономика на предприятието

В икономическата литература, също и в българското законодателство, съществуват много и различни определения за термина „предприятие”. Те се използват при различните анализи на предприятието, а някои произтичат и от различните цели на отделните закони. Най-важните мотиви за създаването, учредяването и придобиването на бизнес или предприятие, от една страна, е получаване на печалба, а от друга страна, […]

Прочети повече

Маркетинг

Маркетинга е една от основните управленски функции и е много важно да се познава неговата същност, както и смисъла и съдържанието на някои от основните маркетингови понятия. Ето темите, които ще разгледаме: Всяка тема включва: Видео урок/уроци; Лекционен материал; Решени задачи; Задачи за самостоятелна работа Същност и функции на маркетинга Основни маркетингови концепции Основни понятия […]

Прочети повече

Пари, банки, парична политика

Банковата система представлява съвкупност от банки и други финансови институции, между които на основата на регламентирани от държавата законови норми се осъществяват взаимовръзки, с клиенти и други  нституции (правителствени и неправителствени). Нейното добро състояние е от значение за цялата икономика и затова се грижи основно Централната банка, която е и част от Банковата система. Другата […]

Прочети повече

Финанси

В ежедневната практика често понятията “пари” и “финанси” се отъждествяват или поне се приемат за твърде близки. Донякъде, това е така, тъй като в условията на развито стоково производство и регулярни стоково-парични отношения, финансите са парични отношения. Т.е. финансите са парични потоци – постъпления и плащания, приходи и разходи, на държавата и на физическите и […]

Прочети повече

Здравословни и безопасни условия на труд

В модула “Здравословни и безопасни условия на труд”, който е разработен към курса по Операивно счетоводство, ще разгледаме няколко изключително актуални теми, свтрзани с непосредствената работа на счетоводителя! Ще разгледаме правилата за безопасна работа с видео дисплеи. макар, че наредбата е вече отменена, е силно препоръчително да се запознаете с правилата за безопасна работа: Не […]

Прочети повече