Финансово-икономически анализ и контрол

modules

Вземането на управленски решения се базира на анализа на финансово-икономическото състояние на предприятието. Какво представлява този анализ, какви методи и подходи използва, кои са неговите функции, ще разберете от тази тема.

За да се получи желаната аналитична информация е необходимо да се подберат подходящи методи и показатели за анализ. В практиката има голямо разнообразие на методи за анализ. Методът на финансово-икономическия анализ на предприятието представлява система от елементи (способи) за цялостно и взаимосвързано изучаване на стопанските явления и процеси и обуславящите ги фактори в условията на функциониране на стопанското  предприятие. Балансовият метод е типичен на счетоводната отчетност, но той намира най-широко приложение във финансово- икономическия анализ на стопанската дейност. 

Ето темите, които ще разгледаме:

Всяка тема включва: Видео урок/уроци; Лекционен материал; Решени задачи; Задачи за самостоятелна работа

Същност и необходимост от финансово-икономически анализ и контрол

Видове икономически анализ

Цели и задачи на финансово-икономическия анализ и контрол

Предмет и обект на финансово-икономическия анализ и контрол

Функции на финансово-икономическия анализ и контрол

Методи на финансово-икономическия анализ на предприятието

Същността и видовете източници на информация

Счетоводния баланс

Отчета за приходите и разходите

Отчета за собствения капитал

Отчета за паричните потоци

Същността на икономическата ефективност

Показатели за анализ на икономическата ефективност

Анализ на финансовия резултат

Показателите за анализ на рентабилността

И още други теми

*** Няма значение от кой град сте – Варна, Бургас, София, Пловдив, Ямбол, Чирпан, с онлайн курсовете по счетоводство може да се обучавате от всяко населено място, в което има интернет връзка т.е. от всяка точка на света!

Вижте още:

Демо – БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП ДО КУРСА ПО ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

Мнения за курса по “Оперативно счетоводство”

Основи на счетоводството

Записване за курс по счетоводство

Как се провежда дистанционното обучение?

 

Контакти:

тел: 02/ 437 38 85

моб: 0897 94 82 15

имейл:

Регистрирай се безплатно за ДЕМО КУРСА